Le contenu de cette page contient des informations pouvant spoiler les
personnes n’étant pas à jour sur la version japonaise / anglaise.

Les noms que nous utilisons dans les chapitres de Kingdom sont les japonais. C’est un choix que nous avons fait car nous préférons ainsi. Est-ce à cause d’une habitude prise lorsque nous avons lu Kingdom en anglais avant de se lancer dans les chapitres en français ? Peut-être. Cependant,  si vous cherchez à faire des recherches sur les faits historiques de certains personnages, nous vous mettons à disposition les noms chinois sous forme de tableau. Nous remercions la Turnip Farmers qui a mis la première version de ce tableau à disposition.

——– Noms japonais ——– ——– Calligraphie ——– ——– Noms chinois ——– ——– Notes ——–
Personnages principaux
(Ri) Shin 李信 (Li) Xin
Ei Sei 嬴政 Ying Zheng
Ka Ryo Ten 河了貂 He Liao Diao
Kyou Kai 羌瘣 Qiang Lei
Hyou Piao
Etat de Qin
Sei Kyou 成蟜 Cheng Jiao
Roi Sho 昭王 Zhao Wang aka Roi Zhao
Shou Bun Kun 昌文君 Chang Wen Jun aka Seigneur Chang Wen
Ryo Fu I 呂不韋 Lü Bu Wei
Shou Hei Kun 昌平君 Chang Ping Jun aka Seigneur Chang Ping
Ri Shi 李斯 Li Si
Sai Taku 蔡沢 Zuo Ce
6 grands généraux de Qin
Ou Ki 王騎 Wang Qi N’existe pas historiquement parlant
Kyou Liao
Haku Ki 白起 Bai Qi
Ou Kotsu 王齕 Wang He
Ko Shou 胡傷 Hu Shang
Shi Ba Saku 司馬錯 Si Ma Cuo
Faction d’Ouki
Tou Teng
Roku O Mi 録嗚未 Lǜ Wu Wei
Kan Ou 干央 Gan Yang
Rin Bou 鱗坊 Lin Fang
Ryuu Koku 隆国 Long Guo
Dou Kin 同金 Tong Jin
Généraux de Qin
Duke Hyou 麃公 Biao Gong aka Duke Biao
Mou Bu 蒙武 Meng Wu
Mou Gou 蒙驁 Meng Ao
Mou Ki 蒙毅 Meng Yi
Heki Bi
Ou Hon 王賁 Wang Ben
Mou Ten 蒙恬 Meng Tian
Kan Ki 桓騎 Huan Qi aka Huan Yi. Comme Ouki, le “Yi” n’existe pas en kanjis japonais
Ou Sen 王翦 Wang Jian
Chou Tou 張唐 Zhang Tang
Unité Hi Shin Yuan
Bi Hei 尾平 Wei Ping
Bi Tou 尾到 Wei Dao
Taku Kei 澤圭 Ze Kuei
Hai Rou 沛浪 Pei Lang
Den Yuu 田有 Tian You
Chu Tetsu 中鉄 Zhong Tie
Shou Sa 松左 Song Zuo
Den Ei 田永 Tian Yong
Suu Gen 崇原 Chong Yuan
Kyo Gai 去亥 Qu Hai
Ryuu Yuu 竜有 Long You
Ro En 魯延 Lu Yan
Ryuu Sen 竜川 Long Chuan
Seki Shi
Kou Ang
Kei Qing
So Sui 楚水 Chu Shui
Qin Harem / Etat de Ai
Kou-chan Xiang
You-chan Yang
Chou Kou 趙高 Zhao Gao
Rou Ai 嫪毐 Lao Ai
Han O Ki 樊於期 Fan Wuji
Ko Reki 虎歴 Hu Li
Etat de Wei
Go Kei 呉慶 Wu Qing
Kyuu Gen 宮元 Gong Yuan
Haku Ki Sai 白亀西 Bai Gui Xi
Roi Kei Bin 景湣王 Jing Min Wang aka Roi Jing Min
Ren Pa 廉頗 Lian Po
Rin Ko 輪虎 Lun Hu
Kai Shi Bou 介子坊 Jie Zi Fang
Gen Pou 玄峰 Xuan Feng
Kyou En 姜燕 Jiang Yan
Go Hou Mei 吳鳳明 Wu Feng Ming
5 Dragons de feu de Wei
Rei Ou 靈鳳 Ling Feng
Gai Mou 凱孟 Kai Meng
Earl Shi / Shi Haku 紫伯 Zi Bo aka Earl Zi
Tai Ro Ji 太呂慈 Tai Lǜ Ci
Shou Sen 晶仙 Jing Xian
Ba Tou 馬統 Ma Tong
Etat de Zhao
Hou Ken 龐煖 Pang Nuan
Ri Boku 李牧 Li Mu
Chou Sou 趙荘 Zhao Zhuang
Fuu Ki 馮忌 Feng Ji
Ri Haku 李白 Li Bai
Shou Mou 渉孟 She Meng
Man Goku 万極 Wan Ji
Kou Son Ryuu 公孫龍 Gong Sun Long
Gi Ka 魏加 Wei Jia
Shun Pei Kun 春平君 Chun Ping Jun aka Seigneur Chun Ping
King Tou Jou 悼襄王 Dao Xiang Wang aka Roi Dao Xiang
Rin Shou Jo 蔺相如 Lin Xiang Ru
Kei Sha 慶舍 Qing She
Fu Tei 傅抵 Fu Di
Etat de Yan
Geki Shin 劇辛 Ju Xin
Gaku Ki 樂毅 Yue Yi
Etat de Chu
Kou Yoku 項翼 Xiang Yi
Haku Rei 白麗 Bai Li
Rin Bu Kun 臨武君 Lin Wu Jun
Shun Shin Kun 春申君 Chun Shen Jun aka Seigneur Chun Shen, l’un des 4 seigneurs des royaumes combattants
Kan Mei 汗明 Han Ming
Ka Rin 媧燐 Wa Lin
Etat de Han
Sei Kai 成恢 Cheng Hui
Autres
Yo Tan Wa 楊端和 Yang Duan He
Bokukou 穆公 Mu Gong aka Duke Boku, Duke Mu
Hisui 翡翠 Fei Cui
Villes & Localisations
Kanyou 咸陽 Xianyang Capitale de Qin
Kantan 邯鄲 Handan Capitale de Zhao
Dairyou 大梁 Daliang Capitale de Wei
(Battle of) Chouhei 長平之戰 (Battle of) Changping http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Changping